Zarząd Powiatu

 


 

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie powiatowym jest organem wykonawczym Powiatu,  w jego skład wchodzi od 3 do 5 osób : starosta, wicestarosta oraz członkowie. Liczbę członków określa rada powiatu w statucie powiatu. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut.

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W realizacji zadań zarząd podlega wyłącznie radzie powiatu. Zarząd powiatu wykonuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności :

  • przygotowywanie projektów uchwał rady,
  • wykonywanie uchwał rady,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

 

Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Rozstrzyganie spraw należących do kompetencji zarządu, wyrażanie opinii i stanowisk zarządu następuje w formie uchwał. Z posiedzeń zarządu sporządza się protokoły, które są udostępniane do publicznego wglądu o ile nie narusza to tajemnic i praw chronionych ustawowo.