Menu

Elektroniczna skrzynka podawcza Starostwa Powiatowego

WNOSZENIE PODAŃ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Składanie podań do Starostwa Powiatowego w Końskich odbywa się tylko za pośrednictwem platformy ePUAP znajdującej się po adresem- http://epuap.gov.pl/wps/portal

 

W celu wykonania tej czynności konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Aby prawidłowo złożyć podanie prosimy o zapoznanie się ze sposobem korzystania z platformy oraz wyszukanie w katalogu usług: Powiatu Koneckiego lub interesującej usługi.

 

W karcie opisu usługi znajdują się informacje m.in. o podstawie prawnej usługi, wymaganych dokumentach, opłatach, terminach świadczenia usługi, trybie odwoławczym.

 

Jeśli osoba składająca podanie na platformie ePUAP zażąda potwierdzenia jego złożenia doręczone zostanie urzędowe poświadczenie odbioru na wskazany przez składającego adres poczty elektronicznej.

 

Skargę, wniosek lub wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesyłać na adres poczty elektronicznej starostwo@konecki.powiat.pl

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów powinien określić, w drodze rozporządzenia:

  1. warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej,
  2. formę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów,
  3. sposób sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych,
  4. sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów dokumentów

- uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany danych w postaci elektronicznej oraz potrzebę usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi.

 


Autor:  Radosław Lachowski Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  24 listopad 2009 10:51 Data publikacji:  8 czerwiec 2011 13:54
Data ostatniej modyfikacji:  7 luty 2017 13:46 Wersja:  2.3