Powiat Konecki

 

 


Powiat Konecki utworzony został 1 stycznia 1999r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 103 poz. 652).

W jego skład wchodzą trzy gminy miejsko-wiejskie: Końskie, Stąporków i Radoszyce oraz pięć gmin wiejskich: Fałków, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Słupia oraz Smyków. Siedzibą władz powiatowych jest miasto Końskie.

Społeczność powiatu koneckiego tworzy ponad 80 tysięcy osób zamieszkujących obszar o powierzchni 1140 km2. Powiat posiada herb oraz flagę ustanowione Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/54/99 z dnia 10 listopada 1999r.

Zakres działania i zadania Powiatu określa ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) a w szczególności artykuł 4 ustawy, który stanowi, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • geodezji, kartografii i katastru,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • administracji architektoniczno-budowlanej,
 • gospodarki wodnej,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • ochrony praw konsumenta,
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • obronności,
 • promocji powiatu,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Zadania Powiat wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej. Ma on osobowość prawną a o jego ustroju stanowi statut.