Sekretarz Powiatu

 

                 

          Sekretarz Powiatu – Zbigniew SADORSKI

           tel.  41 26 04 703

           gabinet Sekretarza – IIp. pok. 212

              

     e-mail: sekretarz@konecki.powiat.pl

  

  

Sekretarz powiatu wykonuje zadania Starosty w obszarze ogólnego Zarządzania, a w szczególności zapewnienia właściwej organizacji pracy starostwa. Szczegółowy zakres zadań sekretarza określa starosta w formie zarządzenia.

 

Do zadań sekretarza należy:

1. Organizowanie pracy biurowej w Starostwie, w tym dekretowanie korespondencji oraz czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań.

2. Koordynowanie współpracy między wydziałami Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie realizacji zadań nałożonych na powiat.

3. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.

4. Uczestnictwo z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Powiatu.

5. Monitorowanie procesu wnoszenia projektów uchwał oraz innych materiałów zaopiniowanych przez Zarząd pod obrady Rady Powiatu.

6. Sprawowanie kontroli nad wykonaniem decyzji i uchwał Zarządu.

7. Koordynowanie spraw kadrowych Starostwa.

8. Wyrażanie zgody na podróże służbowe pracowników Starostwa.

9.  Nadzór nad stosowaniem Kodeksu etycznego pracowników Starostwa.

10.  Koordynowanie pracy oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi Starostwa przypisanymi w schemacie organizacyjnym Sekretarzowi Powiatu, w tym w szczególności nadzorowanie procesu informatyzacji, zamówień publicznych realizowanych przez powiat, zakupu środków trwałych oraz gospodarki mieniem powiatu.

11.  Nadzór nad systemem kontroli zarządczej w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.

12.  Koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez Starostwo.

13.  Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę lub Zarząd Powiatu.