Starosta Konecki

 

Prezes Rady Ministrów wyznaczył Pana Grzegorza PIECA z dniem 29 marca 2019 r.  do pełnienia funkcji organów Powiatu Koneckiego, do czasu wybrania zarządu przed nową radę powiatu.

 

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

  • Powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
  • Zatwierdza programy ich działania.
  • Uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu.
  • W sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek.
  • Zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

 

Do zadań starosty należy w szczególności:

  • Kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz.
  • Organizowanie pracy zarządu powiatu i starostwa.
  • Wydawanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących starostwa.
  • Wykonywanie zadań określonych w ustawach kompetencyjnych.