Rada Powiatu

 


 

Rada Powiatu zajmuje najwyższą pozycję w strukturze wszystkich organów Powiatu. Ma ona charakter stanowiący i kontrolny. Jako organ stanowiący działa głównie w formie uchwał z zakresu:

  • aktów prawa miejscowego,
  • budżetu powiatu,
  • powoływania i odwoływania zarządu powiatu,
  • stanowienia o kierunkach działania zarządu powiatu,
  • podatków, opłat i spraw majątkowych,
  • herbu i flagi,
  • obsady personalnej stanowisk wewnętrznych i podporządkowanych.

W skład Rady Powiatu wchodzą radni, którzy są wybierani na czteroletnią kadencję w wyborach bezpośrednich. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych zwoływanych przez przewodniczącego/ą rady. Sesje zwyczajne obywają się w miarę potrzeb co najmniej raz na kwartał, nadzwyczajne zwołuje przewodniczący/a rady na wniosek co najmniej jednej czwartej ustawowego składu rady powiatu, zarządu powiatu lub starosty w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

Pracę rady powiatu organizują wybierani z jej grona przewodniczący/a i jeden lub dwóch wiceprzewodniczących.

Rada Powiatu może powoływać ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania i skład osobowy. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, w szczególności przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Wśród komisji stałych wyróżnić należy komisję rewizyjną o charakterze obligatoryjnym. Przyznano jej uprawnienie opiniowania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielania absolutorium zarządowi powiatu. Ponadto komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli.

Jako organ kontrolny rada podejmuje działania przede wszystkim z zakresu kontroli zarządu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu. Dotyczy to szczególnie wykonania budżetu przez zarząd powiatu.