Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest powiat konecki, prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w postaci elektronicznej. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzi się oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

 

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

 

·  bezpłatny otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP Starostwa Powiatowego w Końskich,

· wydanie odpisu z rejestru albo elektronicznej księgi rejestrowej.

 

Urzędowo poświadczony odpis z rejestru instytucji kultury wydaje się każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w elektronicznej księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

 

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo elektronicznej księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

 

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o odpis z rejestru lub elektronicznej księgi rejestrowej). Dowód zapłaty może mieć postać wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na konto UMiG Końskie nr:

07 1240 5006 1111 0010 1843 0049

 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Końskich

 

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (730-1530) akta rejestrowe oraz elektroniczne księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich.

 

Poniżej Rejestr Instytucji Kultury do pobrania i wydruku:

 

 Rejestr Instytucji Kultury

 


Autor:  Dariusz Kowalski Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  27 listopad 2012 09:25 Data publikacji:  27 listopad 2012 09:31
Data ostatniej modyfikacji:  1 sierpień 2014 07:59 Wersja:  1.2