Menu

Obsługa klienta

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Końskich przy ul.Stanisława Staszica 2. Może się z Pani/Pan z nami kontaktować poprzez numer telefonu 41 26 04 700 lub adres email: starostwo@konecki.powiat.pl

2)  może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@konecki.powiat.pl

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy oraz realizacji zadań nałożonych na Administratora.

4)  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej oraz innym w celu realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5)  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

6)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7)  Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.

8)  ma Pani/Pan prawo do:

   a.  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

   b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

   c. przenoszenia swoich danych osobowych,

   d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,

   e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9)  podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy lub realizacji zadań nałożonych na Administratora danych.

10)  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

________________________________________________________________________________________

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowym punktem informacyjnym dla klientów Starostwa Powiatowego w Końskich jest Biuro Obsługi Klienta, które znajduje się na parterze budynku przy ul. Stanisława Staszica 2.

Do Biura można zgłaszać się osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub telefonicznie pod numerem  41 26 04 771

 

Biuro udziela informacji na temat:

 • rodzaju, miejsca i sposobu załatwiania spraw
 • kompetencji poszczególnych wydziałów Starostwa
 • organizacji władz powiatu
 • struktury urzędu oraz jednostek organizacyjnych powiatu
 • podstawowych informacji o innych instytucjach i urzędach funkcjonujących w powiecie koneckim
 • uroczystości powiatowych i innych wydarzeń organizowanych przez samorząd powiatowy

 

Informacja dotycząca możliwości skorzystania z usług tłumacza języka

migowego lub tłumacza – przewodnika

 

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB

DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWAŁE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI
W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

         W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca  skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Końskich powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić pomocy.  

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania
z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

- w  Kancelarii Ogólnej Starostwa lub do Biura Obsługi Klienta

   od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,

- telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod

   nr telefonu: 41 26 04 700,

   41 26 04 771 – Biuro Obsługi Klienta

- faksem na nr: 41 372-83-20

- oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@konecki.powiat.pl

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. Osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osoby uprawnione w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną
i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy wizyta w Starostwie Powiatowym w Końskich nie musi być zgłaszana.

Do pobrania Wniosek o zapewnienie tłumacza:

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.pdf

 

  GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

poniedziałek– piątek 800 - 1400

Wydział Komunikacji i Transportu:

Sprawy wymagające uiszczenia opłaty w kasie Starostwa:

poniedziałek – piątek 800 - 1400

Pozostałe sprawy, których załatwienie nie wymaga opłat  lub opłaty zostały wcześniej uiszczone (np. zgłoszenie sprzedaży pojazdu, odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym o zamontowaniu haka lub instalacji gazowej, wydanie dokumentu prawa jazdy, przesłanie dokumentów kandydata na kierowcę do WORD)

poniedziałek – piątek 745 - 1515

Pozostałe wydziały przyjmują klientów w godzinach pracy Starostwa.

 

       REJESTRACJA KLIENTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Biuro Obsługi Klienta prowadzi również rejestrację telefoniczną osób zamierzających załatwiać sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu związane z:

 • rejestracją pojazdu,
 • wpisaniem w dowód rejestracyjny gazu,
 • złomowaniem pojazdu,
 • zgłoszeniem sprzedaży,
 • wpisaniem w dowód rejestracyjny haka,
 • zmianami danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • wpisaniem w dowód rejestracyjny zastawu bankowego i rejestrowego,
 • dopisaniem lub skreśleniem współwłaściciela,
 • wyrobieniem wtórnika dowodu rejestracyjnego lub nalepki kontrolnej,
 • wydaniem decyzji na nabicie nr przyczepki SAM,
 • wydaniem zaświadczenia,

 

Poprawna rejestracja kończy się wydaniem przez Biuro Obsługi Klienta potwierdzenia, z którym w uzgodnionym dniu i godzinie należy zgłosić się do wskazanego stanowiska w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Załatwienie sprawy jest możliwe - w większości przypadków - w dniu zgłoszenia, jednak ze względu na okresowe zwiększanie się ilości klientów, maksymalny czas oczekiwania nie powinien przekroczyć dwóch dni roboczych od chwili rejestracji.

Pozostałe rodzaje spraw załatwiane są bezpośrednio w wydziałach merytorycznych bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia.

 

        SKŁADANIE PISM URZĘDOWYCH

Korespondencję kierowaną do urzędu przyjmuje Kancelaria Ogólna znajdująca się w pokoju Nr 1 na parterze budynku Starostwa.

Kancelaria zajmuje się również:

 • przyjmowaniem korespondencji, podań, skarg, wniosków kierowanych do urzędu
 • przyjmowaniem dokumentów elektronicznych,
 • odbieraniem poczty elektronicznej urzędu,
 • udzielaniem informacji na temat miejsca, do którego została skierowana korespondencja.