Skarbnik Powiatu

 

 

         Skarbnik PowiatuEdyta DRĄŻKIEWICZ

         tel. 41 26 04 700

         gabinet Skarbnika – Ip. pok. 122  

         e-mail: skarbnik@konecki.powiat.pl

 

 

Skarbnik powiatu wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej. Zakres zadań skarbnika określają przepisy prawa, a w formie szczegółowej zarządzenia starosty.

Do zadań skarbnika należy:

  1. Zapewnianie realizacji polityki finansowej powiatu.
  2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości w tym:
  • prowadzenie rachunkowości Starostwa,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczo – finansowych.
  1. Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania.
  2. Zapewnianie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
  3. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do wykonywania kontrasygnaty.
  4. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa.