Regulamin zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane IM.272.2.3.2019

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (budowa internatu)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.30.2019

Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Powiatu Koneckiego prawa własności nieruchomości położonych w obr. 0007 Smyków gm. Smyków, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi IM.272.2.6.2019

Kontrola dokumentacji modernizacji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Brody, Nowy Kazanów, Sierosławice, Stary Kazanów w oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia tj. danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi IM.272.2.4.2019

Kontrola dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Brody, Nowy Kazanów, Sierosławice, Stary Kazanów w oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia tj. danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.16.2019

Część 1: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" w branży konstrukcyjno-budowlanej. Część 2: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Część 3: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na potrzeby projektu pn. "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Osi 3 "Efektowna i zielona energia" RPOWŚ na lata 2014-2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.21.2019

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Radoszyce i Smyków

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane IM.272.2.1.2019

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi IM.272.2.2.2019

Część 1 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Brody, Nowy Kazanów, Sierosławice, Stary Kazanów w oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia tj. danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA.

Część 2 - Wykonanie geodezyjnych opinii technicznych w sprawie stanu prawnego działek stanowiących część ul. Wjazdowej i ul. Gimnazjalnej w Końskich.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.17.2019

Wykonanie usługi polegającej na usunięciu odpadów komunalnych z nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi: 4347/21, 4347/43 położonych w Końskich przy ulicy Wjazdowej oraz nr 4956/3 położonej w Końskich przy ulicy Łaziennej.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.15.2019

„Sporządzenie 26 operatów szacunkowych w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Fałków prawa własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych".

Wyświetlanie 1 - 10 z 105 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 11