Ogłoszenia/Obwieszczenia

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia, przyjęcia granic nieruchomości w m. Stąporków

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych rowów ziemnych przydrożnych, przepustów oraz likwidacji odcinka istniejącego rowu na rzecz Gminy Ruda Maleniecka

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w m. Przybyszowy gm. Końskie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w m. Kozia Wola gm. Stąporków

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w m. Radoszyce

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 05.07.2019r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego, bezodpływowego zbiornika na ścieki, silosów na kiszonkę oraz płyty obornikowej i zbiornika na gnojowicę w m. Czerwona Wola gm. Słupia Konecka

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic w m. Nowy Kazanów gm. Końskie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27.06.2019r. dotyczące udzielenia dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 01.07.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej - łącznika od ul. Polnej do ul. Krakowskiej w Końskich"

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 28.06.2019 ,w ktorym Starosta Konecki zawiadamia, że z urzędu została wydana decyzja znak: GN.6620.3.2.2019 z dnia 28.06.2019 r. o:
Aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków gminy Końskie
obrębu ewidencyjnego Gatniki w stosunku do działek Nr 110/4 i 110/6.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 26.06.2019 r., w którym Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 29.07.2019 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowicach odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obiektu "Młynek-Turowice"

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 26.06.2019 r. w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków obr. Smarków, gm. Stąporków w stosunku do działki Nr 227/1.

Ogłoszenie Starosty Koneckiego

Ogłoszenie Starosty Koneckiego o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 958 położonej w m. Rogów, gm. Końskie.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wydania przez Staroste Koneckiego decyzji znak: BP.6740.169.2019.MW z dnia 14.06.2019 r. dla PGE Dystybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

Zawiadomienie

Zawiadomienie Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w m. Stara Kuźnica, gm. Końskie działka Nr 660

Wyświetlanie 1 - 15 z 515 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 35