Rejestry publiczne i ewidencje

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27.09.2005r. (Dz.U. z 2005r Nr 205, poz.1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Końskich, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom nie publicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie danych. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej w formatach: doc, rtf, xls, pdf, swd.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.


 


Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Końskich:

Biuro Rady Powiatu:

  • Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  • Rejestr interpelacji i wniosków radnych

 

Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu:

  • Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu
  • Rejestr Zarządzeń Starosty
  • Rejestr upoważnień wydawanych przez Starostę
  • Centralny Rejestr skarg i wniosków

 

Wydział Komunikacji i Transportu:

  • Baza danych ewidencji pojazdów
  • Wykaz dokumentów komunikacyjnych
  • Wykaz tablic rejestracyjnych
  • Wykaz tablic zwróconych
  • Ewidencja kierowców
  • Ewidencja osób bez uprawnień
  • Rejestr wydanych zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi
  • Rejestr – ewidencja instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  • Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób
  • Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy
  • Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  • Rejestr wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
  • Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych
  • Ewidencja wydanych upoważnień do dokonywania badań technicznych pojazdów – Stacji Kontroli Pojazdów

 

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:

  • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
  • Rejestr zamierzeń budowlanych wymagających zgłoszenia
  • Rejestr wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych i pozostałych
  • Rejestr wydanych dzienników budowy

 

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia:

  • Ewidencja Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Koneckiego 

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

  • Operat ewidencji gruntów
  • Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa:

  • Rejestr pozwoleń wodno prawnych
  • Rejestr pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów
  • Rejestr pomników przyrody
  • Rejestr zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  • Rejestr informacji o wytwarzaniu i sposobach gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne w ilości 5 - 5000 t rocznie
  • Rejestr decyzji pozwoleń powyżej 1 t odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 t rocznie innych niż niebezpieczne
  • Rejestr decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami
  • Rejestr rozpłodników uznanych za odpowiednie do hodowli
  • Rejestr wniosków dotyczących zalesienia gruntów na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
  • Rejestr kart wędkarskich
  • Rejestr sprzętu pływającego

 

Publicznie dostępny wykaz danych zawierający informacje o środowisku i jego ochronie:

Wyszukiwanie kart w Wykazie:

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=5430

 


Autor:  Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  18 grudzień 2009 12:40 Data publikacji:  5 grudzień 2011 11:50
Data ostatniej modyfikacji:  14 wrzesień 2016 10:46 Wersja:  2.6