Opieka nad dzieckiem i rodziną

Od dnia 01.01.2012 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich funkcjonuje Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, do którego zadań należy:

 • Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 • Organizowanie szkoleń dla kandydatów na pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 • Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Koneckiego,  które posiadają staż mniejszy niż 3 lata, z dniem 01.01.2012 r. objęte zostały opieką koordynatora  pieczy zastępczej, do którego zadań należy:

 • Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • Przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
 • Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 • Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną,
 • Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

Autor:  Anna Kołba-Piekarska Osoba publikująca: Anna Kołba-Piekarska
Data utworzenia:  27 kwiecień 2012 12:02 Data publikacji:  27 kwiecień 2012 12:03
Data ostatniej modyfikacji:  27 kwiecień 2012 12:03 Wersja:  1.0