Menu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Składanie podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich odbywać się może za pośrednictwem platformy ePUAP  oraz Empatia znajdujących się pod następującymi adresami:

http://epuap.gov.pl/wps/portal

https://empatia.mpips.gov.pl/

Adres skrzynki podawczej:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udostępniło na platformie ePUAP usługę:

- złożenia wniosku ogólnego (elektronicznego) do instytucji.

Realizacja usługi jest możliwa przez osoby, które posiadają bezpłatne konto na platformie ePUAP, posługują się podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystywania unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 93 poz. 547).

Dostarczenie dokumentów możliwe jest w godzinach 7:30 – 15:30 do sekretariatu

mieszczącego się w pokoju nr 8 przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich na następujących nośnikach danych:

-pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

-płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich:

-dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

-akceptowalne formaty załączników to:

DOC, RTF,XLS,TXT,JPG,PDF,ZIP,

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.