Menu

Karty opisu spraw - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

KATEGORIA

NAZWA KARTY

PLIK DO POBRANIA

Leśnictwo

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy inwestycje planowane w drzewostanach, w których nadzór nad gospodarką leśną sprawuje Starosta Konecki, nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu

karta

wniosek

Wydanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w ilości większej niż to wynika z planu urządzenia lasu

karta

Zmiana lasu na użytek rolny

karta

Wydanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów związanych z zagospodarowaniem, ochroną, odnowieniem, przebudową drzewostanu uszkodzonego w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz pożarów

karta

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna

karta

wniosek

oświadczenie

Wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzję, o której jest mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

karta

wniosek

Ochrona powietrza

Zezwolenie na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

karta

Przyjmowanie zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

karta

Pozwolenie na emitowanie gazów lub pyłów do powietrza

karta

Gospodarka odpadami

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów

karta

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

karta

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

karta

Łowiectwo

Zezwolenie na utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

karta

wniosek

Wydzierżawienie polnego obwodu łowieckiego

karta

Wyrażenie zgody na przetrzymywanie zwierzyny łownej

karta

Pozwolenia zintegrowane

Wydanie pozwolenia zintegrowanego

karta

wniosek

Ochrona przyrody

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy

karta

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt

karta

Rybactwo

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

karta

wniosek

Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb

karta

wniosek

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie

karta

Ochrona gruntów rolnych Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

karta

wniosekAutor:  Marian Król Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  28 grudzień 2009 09:13 Data publikacji:  20 maj 2013 08:22
Data ostatniej modyfikacji:  8 maj 2019 14:23 Wersja:  4.1