Menu

Informacje ogólne

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Jako odrębna jednostka działa od stycznia 2000 roku. Nadrzędnym celem jest realizacja zadań w sferze pomocy społecznej, określonych w ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz.595 z późn. zm.), ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. 22008 Nr.223 poz. 1458 z późn. zm.),ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 135 z późn. zm.), ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr.127 poz. 721 z późn. zm.), ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr. 231 poz 1375), ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.( Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493)

Są to zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na podstawie przepisów ustawowych.

 

Godziny otwarcia Centrum:

poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30

 

Adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Spółdzielcza 3

26 - 200 Końskie

tel. (41) 372 84 06 /fax. (41) 372 57 60

e-mail: sekretariat@koneckipcpr.pl  Adres strony www: http://www.pcprkonskie.pl/

 

Na podstawie art.36 a ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późń. zm.), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 719), podaje się do publicznej wiadomości jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzonych przez PCPR Końskie. Rejestr został upubliczniony poprzez wywieszenie w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta p. 4.