Menu

Informacje ogólne

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.Ue.L 2016 Nr 119, str.1 informuję, że:

 

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Końskich  przy ul. Spółdzielczej 3. Może się Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu41 372-84-06 lub adres email: sekretariat@koneckipcpr.pl,

2)      może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych: Panem Sylwestrem Ślusarczykiem pod numerem telefonu 41-372-84-06 bądź adresem e-mail: iod@koneckipcpr.pl,

3)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

4)      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a.       ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

b.      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

c.       ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d.      ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5)      Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej, prawnej, księgowej,

6)      przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora Danych,

7)      Pani/Pana dane osobowenie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzaniai przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną,

9)      Ma Pani/Pan prawo do:

a.       żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

c.       przenoszenia swoich danych osobowych;

d.      cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie;

e.       wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10)  Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, aich nie podanie uniemożliwi wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na Administarora Danych,

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

***************************************************************************************************

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Jako odrębna jednostka działa od stycznia 2000 roku. Nadrzędnym celem jest realizacja zadań w sferze pomocy społecznej, określonych w ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz.595 z późn. zm.), ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. 22008 Nr.223 poz. 1458 z późn. zm.),ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 135 z późn. zm.), ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr.127 poz. 721 z późn. zm.), ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr. 231 poz 1375), ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.( Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493)

Są to zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na podstawie przepisów ustawowych.

 

Godziny otwarcia Centrum:

poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30

 

Adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Spółdzielcza 3

26 - 200 Końskie

tel. (41) 372 84 06 /fax. (41) 372 57 60

e-mail: sekretariat@koneckipcpr.pl 

Adres strony www: www.pcprkonskie.pl

 

Na podstawie art. 36 a ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późń. zm.), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 719), podaje się do publicznej wiadomości jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzonych przez PCPR Końskie. Rejestr został upubliczniony poprzez wywieszenie w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta p. 4.