Menu

Karty opisu spraw - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

KATAGERIA

NAZWA KARTY

PLIK DO POBRANIA

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  - osoba dorosła

karta

wniosek o wydanie orzeczenia

zaświadczenie lekarskie

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  - dziecko

karta

wniosek o wydanie orzeczenia

zaświadczenie lekarskie

Wydanie karty parkingowej

karta

wniosek o wydanie karty

oświadczenie

Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

karta

wniosek o wydanie legitymacji

 

WAŻNE INFORMACJE

dotyczące legitymacji osoby niepełnosprawnej i korzystania z ulg i uprawnień

 

Opłata za kartę parkingową - (21zł)

Rachunek dochodów Skarbu Państwa

Nr 78 1240 4416 1111 0000 4950 6743

 

 

Informacja o przetwarzanych danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku będą przysługiwały Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych:

 

1.    Administratorem Twoich danych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich, którego siedzibą jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich,
ul. Gimnazjalna 41 b, 26-200 Końskie e-mail: pzoon@konecki.powiat.pl tel. 41 372 87 47

2.     Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich przetwarza Twoje dane w celu rozpatrzenia wniosku o: wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej

 

  • na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 z późn. zm.)
  • na podstawie  Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)

3.    W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 2 Twoje dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Twoich danych będą:

1)     Ty sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi Pełnomocnicy,

 

Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

 

4.    Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

5.    W związku z przetwarzaniem przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,

6.    W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:

  • dobrowolne, jest konieczne do załatwienia sprawy
  • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych Dz. U. 2018 poz 511 z późn. zm..

Obowiązuje od dnia. 25.05.2018r.


Autor:  Monika Kaczmarek Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  7 lipiec 2010 09:55 Data publikacji:  26 czerwiec 2019 13:11
Data ostatniej modyfikacji:  26 czerwiec 2019 13:11 Wersja:  3.4