Menu

Karty opisu spraw - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

KATEGORIA

NAZWA KARTY

PLIKI

DO POBRANIA

Geodezja  

Udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków - wykonywanie wypisu/wyrysu z mapy ewidencji gruntów i budynków

karta

formularz EGiB

formularz EGiB

Rozpatrzenie wniosku w sprawie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów

  karta

  wniosek

   

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków

karta

wniosek

Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania własności działki dożywotniego użytkowania

karta

wniosek

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zarejestrowania lub wyrejestrowania umowy dzierżawy

karta

wniosek

Rozpatrzenie wniosku w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków

karta

wniosek

wniosek

Ustalanie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne

karta

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

karta

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości

karta

Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

karta

Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania własności działki gruntu, na której zostały wzniesione budynki

karta

Nabycie prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym

karta

wniosek

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa w prawo własności

karta

wniosek

   

Wykreślenie z księgi wieczystej hipotek ustanowionych na rzecz skarbu państwa, wzmianek o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego

karta

 

 

Ustalanie stawki procentowej oraz opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego od podmiotu zwolnionego dotychczas od obowiązku uiszczania opłat rocznych

 

karta

Rozpatrzenie wniosku  w sprawie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego lub magnetycznego

karta

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Rozpatrzenie wniosku w sprawie udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

karta

formularz P

formularz P

formularz p1

formularz p1

formularz p2

formularz p2

formularz p3

formularz p3

formularz p4

formularz p4

formularz p5

formularz p5

formularz p6

formularz p6

formularz p7

formularz p7

formularz p8

formularz p8

Rozpatrzenie wniosku w sprawie udostępnienia materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego w związku ze zgłoszoną pracą geodezyjną/kartograficzną

karta

formularz ZG

formularz ZG

formularz ZK

formularz ZK

Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

karta

wniosekAutor:  Katarzyna Zawrzykraj Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  18 listopad 2009 10:36 Data publikacji:  11 lipiec 2013 08:50
Data ostatniej modyfikacji:  19 październik 2018 10:33 Wersja:  7.6