Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 Monika KACZMAREK - Przewodniczący Zespołu

                                 – Sekretarz

 Końskie ul. Gimnazjalna 41 b

 tel.  41  372 87 47

 e-mail: pzoon@konecki.powiat.pl

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KOŃSKICH

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich działa na podstawie:

-ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy;

 

Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej działając przy Starostwie Powiatowym w Końskich. Wydatki pokrywane są ze środków finansowych budżetu Państwa jak i  ze środków finansowych samorządu terytorialnego. Obszar działania Zespołu obejmuje swoim zasięgiem Powiat Konecki.

 

Zadania Zespołu:

 

1.Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,

2.Orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

3.Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.

 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powołuje i odwołuje Starosta Konecki, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, po uzyskaniu zgody wojewody.

 

Struktura organizacyjna Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich

 

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:

Członkowie Zespołu:

1.Przewodniczący Zespołu,

2.Sekretarz,

3.Specjaliści działający w ramach Składów Orzekających:

-Przewodniczący Składów Orzekających – lekarze,

-Psycholodzy,

-Pedagodzy,

-Doradcy zawodowi,

-Pracownicy socjalni,

Obsługa biurowa.

 

Zadania Zespołu

 

1.Zespołem kieruje Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2.Przewodniczącego Zespołu podczas jego nieobecności zastępuje Sekretarz Zespołu. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Starosta Konecki na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

 

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

 

1.Składanie do Starosty Koneckiego wniosku o powołanie i odwołanie członków Zespołu;

2.Przekazanie do Starosty wniosku o skierowanie specjalistów – członków zespołu na szkolenie zakończone wydaniem zaświadczenia uprawniającego do orzekania;

3.Organizowanie i kierowanie działalnością Zespołu;

4.Wyznaczanie Składów Orzekających, w tym Przewodniczącego Składu, spośród członków Zespołu posiadających zaświadczenia;

5.Planowanie pracy i koordynowanie działalności Składów Orzekających;

6.Nadzorowanie postępowania nad wydawanymi orzeczeniami;

7.Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań;

8.Wydawanie wraz z Sekretarzem lub innym członkiem zespołu:

-orzeczenia o umorzeniu postępowania,

-zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie;

9.wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie upoważnienia Starosty koneckiego.

10.Przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań;

11.Reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

12.Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.

13.Wstępna analiza dokumentacji medycznej i wniosków (wskazanie wykonania dodatkowych badań oraz dostarczenia dokumentacji medycznej);

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 

1.Prowadzenie obsługi administracyjno – biurowej Zespołu;

2.Współdziałanie w organizacji pracy Składów Orzekających;

3.Sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających.

4.Kierowanie bieżącą pracą Zespołu pod nieobecność Przewodniczącego Zespołu;

5.Planowanie zakupów sprzętu, materiałów biurowych oraz konserwacyjnych, a także właściwa i terminowa realizacja tych planów.

 

Do zadań Przewodniczących Składów Orzekających należy w szczególności:

 

1.Badanie i ocena stanu zdrowia dziecka do lat 16 oraz osoby powyżej 16 roku życia;

2.Wydanie oceny o stanie zdrowia osoby do 16 roku życia lub osoby powyżej 16 roku życia;

3.Wnioskowanie o przeprowadzenie wywiadu społecznego, zawodowego oraz logicznej lub pedagogicznej, tj. wskazanie pozostałych specjalistów, którzy powinni uczestniczyć w posiedzeniu;

4.Określenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, przyczyny niepełnosprawności, czasu powstania niepełnosprawności, czasu powstania stopnia niepełnosprawności;

5.Sporządzanie protokołu z posiedzeń Składu Orzekającego z dokładnym ustaleniem wszystkich wskazań zawartych w treści protokołu.

 

Do zadań specjalistów – członków Składów Orzekających (psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych) należy w szczególności:

 

1.Udział w posiedzeniu Składu Orzekającego zgodnie z posiadaną specjalnością;

2.Przeprowadzanie wywiadu z wnioskodawcą;

3.Dokonywanie oceny zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania dla zespołów orzekających;

4.Określenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;

5.Formułowanie wskazań;

6.Dokładne prowadzenie dokumentacji orzeczniczej oraz rejestru wydanych ocen.

 

Do zadań obsługi biurowej należy w szczególności:

 

1.Udzielanie informacji interesantom w zakresie orzekania o niepełnosprawności, wydawanie niezbędnych druków oraz przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

2.Przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

3.Przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wystawianie legitymacji;

4.Opracowywanie akt orzeczniczych;

5.Obsługa posiedzeń składu orzekającego;

6.Drukowanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

7.Wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;

8.Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z orzekaniem;

9.Prowadzenie rejestrów;

10.Dbałość o powierzone mienie;

11.Wykonywanie dodatkowych służbowych poleceń wydanych przez przełożonego.

 

Czas pracy Zespołu

 

1.Ustala się czas pracy pracowników Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich:

od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:30.

2.Czas przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:30.

 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Zespole oraz wykonujący prace na rzecz Zespołu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

 


Szczegółowe opisy załatwiania spraw wraz z wnioskami i wymaganymi załącznikami

(w formacie .pdf) znajdują się na podstronie Karty opisu spraw i elektroniczne wzory wniosków.

 


 

Zarządzenie Starosty Koneckiego w sprawie regulaminu wewnętrznego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zarządzenie.pdf

Schemat organizacyjny Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Schemat.pdf