Geolog Powiatowy

 

 

     Wiesław MRÓZGeolog Powiatowy

     III piętro, pok. 333

     tel. 41 260 47 82

     e-mail: geolog@konecki.powiat.pl

 

      Geolog Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście.

Do zadań Geologa Powiatowego należą:

 • Przygotowywanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem warunków koncesji przez przedsiębiorcę.
 • Prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem koncesji na innego przedsiębiorcę oraz cofaniem i wygaszaniem koncesji.
 • Ustalanie warunków rekultywacji gruntów i zagospodarowywania terenów w związku z likwidacją zakładu górniczego.
 • Ustalanie opłat eksploatacyjnych w przypadkach wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.
 • Ustalanie opłat w przypadkach poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.
 • Zatwierdzenie projektów prac geologicznych.
 • Przyjmowanie dokumentacji geologicznych.
 • Gromadzenie, archiwizacja i przetwarzanie wyników prac geologicznych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska, w tym wstrzymywanie działalności i nakazywanie podjęcia czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu w razie wykonywania działań bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z nimi.
 • Wydawanie zakazu wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi osobom wykonującym te czynności z rażącym niedbalstwem bądź rażącym naruszeniem prawa.
 • Uczestniczenie w procedurach opiniowania i uzgadniania wynikających z regulacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska i innych ustaw.